Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Luân nhiệt Realtime PCR

PCR là phản ứng khuếch đại chuỗi ADN và ARN (polymerase chain reation).

Trong kỹ thuật PCR, sau khi khuếch đại đoạn DNA đích, người thí nghiệm đọc kết quả và xác định có sản phẩm khuếch đại bằng kỹ thuật điện di. Kỹ thuật PCR mà trong đó cần phải có giai đoạn phân tích sau khi khuếch đại còn được gọi là kỹ thuật PCR cổ điển bằng việc sử dụng máy luân nhiệt PCR.

PCR 2

Realtime PCR  là kỹ thuật mà kết quả khuếch đại DNA đích được hiển thị ngay sau mỗi chu kỳ của phản ứng, chính vì vậy mà được gọi là real-time (thời gian thực). Do đặc điểm này mà người làm thí nghiệm không cần phải tiếp tục các thí nghiệm khác để đọc các sản phẩm khuếch đại.

Với kỹ thuật real-time PCR sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm là máy realtime pcr, sản phẩm cuối cùng của phản ứng được hiển thị ngay sau khi hoàn tất phản ứng khuếch đại.

Có thể nói đây là kỹ thuật nhân bản DNA đích trong ống nghiệm thành hàng tỷ bản sao dựa vào các chu kỳ nhiệt và kết quả khuếch đại trong ống phản ứng được hiển thị cùng lúc với phản ứng khuếch đại.

Micro plate

Bạn cần tìm hiểu về baseline (đường nền), threshold (ngưỡng), cycle threshold – Ct (chu kỳ ngưỡng). Ngoài ra bạn cần tìm hiểu thêm về standard curve (đường chuẩn) và hệ số tương quan (R).

Đường nền (baseline): số chu kỳ của phản ứng PCR mà trong đó tín hiệu huỳnh quang tích lũy dần nhưng chưa đạt ngưỡng nhận biết của thiết bị.

Ngưỡng (threshold): là một giá trị huỳnh quang được xác lập một cách ngẫu nhiên, dựa vào đường nền.

Chu kỳ ngưỡng (cycle threshold – Ct): số chu kỳ của phản ứng realtime PCR ở đó tín hiệu đặc hiệu vượt khỏi tín hiệu nền. Hay nói cách khác là số chu kỳ PCR mà ở đó tín hiệu huỳnh quang đặc hiệu lớn hơn ngưỡng.

Hệ số tương quan : Đánh giá độ chính xác của thao tác hút dung dịch mẫu chuẩn có đạt đúng thể tích mong muốn hay không

Đường chuẩn (standard curve): là  mối quan hệ giữa chu kì ngưỡng với số lượng DNA có trong mẫu chuẩn.

Hiệu suất của phản ứng PCR có thể ảnh hưởng đến chu kỳ ngưỡng.

Bạn nên sử dụng máy realtime PCR chất lượng tốt để có kết quả chính xác.

Nguồn: sưu tầm internet